Classificació de les Races de gossos segons la seva capacitat per ser ensinistrats

Stanley Coien

De 1 a 10:
Les races amb l'inteligencia funcional i d'obediencia més alta.
Necesiten menys de cinc exercicis per entendre ordres noves.
Responen a la primera ordre en el 95%
1. Border Collie
2. Caniche
3. Pastor Alemán
4. Golden Retriever
5. Doberman Pinscher
6. Shetland Sheepdog
7. Labrador Retriever
8. Papillon
9. Rottweiler
10. Australian Cattie Dog